ลองฝึกนั่งสมาธิแบบเซน
ลองฝึกนั่งสมาธิแบบเซนลองฝึกนั่งสมาธิแบบเซน
ลองฝึกนั่งสมาธิแบบเซน

ลองฝึกนั่งสมาธิแบบเซน

ประวัติศาสตร์การนั่งสมาธิแบบเซนมีมาอย่าง
ยาวนาน กล่าวกันว่ามีจุดเริ่มต้นจากการบำเพ็ญ
เพียรของพระสมณโคดมพุทธเจ้า ศาสดาของ
ศาสนาพุทธ
ใช้เวลาเผชิญหน้ากับตัวเองที่วัดเอเก็นจิผ่านการ
นั่งสมาธิแบบเซนด้วยวิธีบำเพ็ญเพียรทางพุทธ
ศาสนาโดยการนั่งในท่าอาสนะที่ถูกต้องและ
ประสานใจเป็นหนึ่ง พระจะเป็นผู้อธิบายถึงการ
นั่งสมาธิแบบเซนและชี้แนะวิธีปฏิบัติให้อย่าง
ละเอียด ผู้ที่ไม่เคยนั่งสมาธิแบบเซนมาก่อนก็
สามารถวางใจเข้าร่วมฝึกได้เช่นกัน
spec

ระยะเวลาที่ใช้
ราว 1 ชั่วโมง

จำนวนคนที่สามารถจองได้
4-15 คน

ช่วงเวลาที่จัด
เม.ย. - ก.ค. และ
ก.ย. - ต.ค.