พิธีชงชาเซนฉะ
พิธีชงชาเซนฉะพิธีชงชาเซนฉะ

พิธีชงชาเซนฉะ

พิธีชงชาเซนฉะ
พิธีชงชาเซนฉะ คือ หนึ่งใน “พิธีชงชา” อันเป็น
วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของญี่ปุ่น “พิธีชงชา”
จะประกอบด้วย “พิธีชงชามัทฉะ” กับ “พิธีชงชา
เซนฉะ” ซึ่งมีรากเหง้าและวิธีการที่แตกต่างกัน
อย่างชัดเจน สำหรับพิธีชงชามัทฉะนั้นจะอยู่บน
พื้นฐานของวิธีการอันเคร่งครัด ใช้เครื่องมือ
เฉพาะในการชงชาและดื่มชา ท่านเซนโนะ ริคคิว
เป็นผู้พัฒนาขึ้นจนสำเร็จและแพร่หลายในสังคม
นักรบสมัยอัตสึจิ-โมโมยามะ ส่วนพิธีชงชาเซนฉะ
จะใช้ใบชาประเภทที่เรียกว่าเซนฉะเป็นหลัก
นำไปต้มด้วยน้ำร้อนในกาน้ำชา แล้วชงชาออกมา
ท่านไบเซา พระแห่งนิกายเซนได้คิดค้นพิธีชงชานี้
ขึ้นมาเนื่องด้วยไม่ต้องการถูกผูกมัดด้วยรูปแบบ
ของพิธีชงชาในช่วงกลางสมัยเอโดะ และทำให้พิธี
ชงชานี้แพร่หลายไปไม่เฉพาะในกลุ่มชนชั้นสูง
เท่านั้น แต่ยังแพร่หลายไปยังชาวบ้านทั่วไปอีกด้วย
คำกล่าวของท่านไบเซาที่ว่า “ลิ้มรสชาหนึ่งถ้วยให้
อร่อยมากขึ้นและเพลิดเพลินยิ่งขึ้น ให้ความสำคัญ
กับจิตใจของกันและกันผ่านชาถ้วยนี้” จึงถือเป็น
หลักปรัชญาแห่งพิธีชงชาเซนฉะ
spec

ระยะเวลาที่ใช้
ราว 1 ชั่วโมง

จำนวนคนที่สามารถจองได้
5-20 คน

ช่วงเวลาที่จัด
เม.ย. - ก.ค. และ
ก.ย. - ต.ค.

*จัดขึ้นแบบไม่ประจำสม่ำเสมอ