ชามันโดโกโระ
ชามันโดโกโระชามันโดโกโระ
ชามันโดโกโระ

ชามันโดโกโระ

ชามันโดโกโระเป็นชาที่มีการเพาะปลูกกันยาวนานกว่า
600 ปีนับตั้งแต่สมัยมุโรมาจิ เป็นชาชื่อดังที่มีประวัติ
อันเก่าแก่ยาวนานเป็นที่รู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี
มีเกร็ดประวัติเกี่ยวกับ “ซันเก็นฉะ” ที่เล่าขานกันมาว่า
อิชิดะ มิตสึนาริ ซึ่งเป็นชาวโอมิได้มอบชาที่มีอุณหภูมิ
แตกต่างกันให้แก่โทโยโตมิ ฮิเดโยชิ และได้รับคำ
ชื่นชมอย่างมาก ซึ่งบางทฤษฎีก็กล่าวว่าชาดังกล่าว
ก็คือชามันโดโกโระ สำหรับจุดเริ่มต้นนั้น กล่าวกันว่า
เอ็กเก ชุกากุ พระนิกายเซนซึ่งเป็นเจ้าอาวาส
รุ่นที่ 5 ของวัดเอเก็นจิ ได้ส่งเสริมให้มีการปลูกชา
เนื่องด้วยพื้นที่แถบมันโดโกโระมีความเหมาะสม
ในการเพาะปลูกชา ปัจจุบันที่นี่ก็ยังคงมีการปลูก
ต้นชาด้วยการเพาะเมล็ดแบบอนุรักษ์นิยม และยังมี
ต้นชาซึ่งยืนต้นอายุกว่า 300 ปีด้วย
ชามันโดโกโระจะอนุรักษ์วิธีปลูกชาแบบดั้งเดิม
ทำการเพาะปลูกแบบออร์แกนิกทั้งหมด
ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง และมีรสชาติสดชื่นชัดเจนอันเป็น
เอกลักษณ์
spec

ระยะเวลาที่ใช้
ราว 2 ชั่วโมง

จำนวนคนที่สามารถจองได้
4-12 คน

ช่วงเวลาที่จัด
เม.ย. - ก.ค. และ
ก.ย. - ต.ค.